سردار نظری کوچک و شوخی با پدرجانش

_________________---_____-____
47 Views
Published
#AfghanFunnyPrank
#SardarNazari
#سردارنظری
اشک و لبخند
سردار نظری
اشک لبخند
کمک به نیازمندان
کمک به نیازمندان کابل
کمک به خانواده های نیازمند
werbung 5