اشک و لبخند مادر که از دوا هایش میتوان دواخانه ساخت

_________________---_____-____
66 Views
Published
#AfghanFunnyPrank
#SardarNazari
#سردارنظری
اشک و لبخند
سردار نظری
اشک لبخند
کمک به نیازمندان
کمک به نیازمندان کابل
کمک به خانواده های نیازمند
werbung 5